Journée des arts martiaux

Aikido – Aikibudo – Judo – Wa-jutsu – Yoseikan